อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการสตาร์ทอัพร้อยล้าน ชูธุรกิจนวัตกรรมสตาร์ทอัพ ผสานดิจิทัล หนุนเศรษฐกิจ กระตุ้นมูลค่าสินค้า รองรับฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของภาคเหนือ เพื่อให้ผู้ประกอบการ (SMEs) สามารถพัฒนายกระดับ การประกอบธุรกิจสู่องค์กรดิจิทัล สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดภาคเหนือ และเพิ่มความเข้มแข็ง แก่ผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือ สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและสากล

นางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือ (New Business Driven Engine for Northern Economic Empowerment) ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ ได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ด้วยการปรับปรุง พัฒนารูปแบบธุรกิจแบบใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาผสานกับแนวคิด จนเกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรมแบบ Startup จนมีมูลค่าการเติบโตของธุรกิจ ในรูปแบบสตาร์ทอัพ สูงถึง 100 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง โดยความสำเร็จของโครงการครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจากความร่วมมือร่วมใจกันของแต่ละภาคส่วน ที่มุ่งมั่นส่งเสริมให้เกิดธุรกิจรายใหม่ที่มีศักยภาพ  ซึ่งสามารถเติบโต เกิดการจ้างงาน และเกิดผลกระทบที่ดีทางเศรษฐกิจต่อไป

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตั้งแต่ปี 2562 ได้มีข้อสั่งการให้ส่วนงานราชการ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ เร่งสร้างและพัฒนาทักษะกำลังคน รวมทั้งส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้มีความพร้อมก้าวสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อมุ่งเป้าหมายให้ภาคเหนือพัฒนาไปสู่การเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดังนั้น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จึงต้องมีส่งเสริมการเติบโตของผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ ผ่านการบ่มเพาะธุรกิจ การผลักดันให้เกิด Tech Startup ซึ่งเป็นการสร้างขีดความสามารถ และการส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการปรับปรุงพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ที่นำเทคโนโลยี มาผสานกับแนวคิด จนเกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรมแบบ Startup อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ให้สามารถสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและสากลได้

สำหรับการเปิดตัวโครงการในวันนี้ คาดว่าจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมาย SMEs ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีศักยภาพเกิดแรงบันดาลใจ ตระหนักถึงความสำคัญ ในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในยุคดิจิทัล ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีแนวทางในการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจของตนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล และมีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจอย่างมีทิศทาง เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาพัฒนาในทุกกระบวนการของการประกอบธุรกิจได้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การค้า - การลงทุน, เศรษฐกิจ, ไอที - ยานยนต