ศูนย์กฎหมาย ม.ศรีปทุม จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองฯ รุ่นที่ 3 “ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกของตุลาการเจ้าของสำนวน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช้องนาง วิพุธานุพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฏหมายศรีปทุม (SLC) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.)” บางเขน (รุ่นที่3) ในหัวข้อ : ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกของตุลาการเจ้าของสำนวน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ไชยวัฒน์ ธำรงศรีสุข อดีตตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องปัทมา ชั้น 4 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: