วว. / KCTC เกาหลีใต้ ร่วม Work shop “ Collection, preservation and characterization of microorganisms” ภายใต้โครงการธัชวิทย์

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.พงศธร ประภักรางกูล ผอ. ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.)พร้อมคณะนักวิจัย ศคช. ประกอบด้วย ดร.ฉัตรฤดี สุวรรณชาติ ดร.สุสกุล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ดร.พรพจน์ ศรีสุขชยะกุล ดร.คนึงนิจ บุศราคำ และนางสาวสิริธร ธีระเวทย์ ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Kim Cha Young สถาบัน Korean Collection of Type Cultures (KCTC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับฝากจุลชีพระหว่างประเทศ และคณะนักวิจัย ได้แก่ Dr. Kim Song Gun, Dr. Lee Mi-Kyung, และ Dr. Li Zhun ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เนื่องในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Collection, preservation and characterization of microorganisms โดยมีหัวข้อการบรรยายประกอบด้วย The Cooperation between TISTR and KCTC, Characterization of microbial novel species, Preservation techniques for fungi and yeast at KCTC และ Characterization of microalgae strains (ตามลำดับ) ในโอกาสนี้ ดร.สุสกุลฯ ได้ร่วมบรรยาย เรื่อง Upskill research training on microbial taxonomy of four novel strains at KCTC เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร Admin วว. เทคโนธานี

ภายหลังกิจกรรมการบรรยายดังกล่าว ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ ผอ.สำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ วว. และคณะ ได้ร่วมหารือกับ ดร.ฉัตรฤดี และดร.สุสกุล พร้อมคณะผู้บริหารและนักวิจัย KCTC ในโครงการ The platform model on collaborative research and education through highly skilled students for BCG economy ภายใต้โครงการธัชวิทย์ วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยให้มาทำงานร่วมกัน โดยได้รับงบสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , , , , ,