วว. ร่วมถ่ายทอดความรู้ วทน. ในเวทีมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเสวนาหัวข้อเรื่อง “การใช้ประโยชน์ ววน. เพื่อการพัฒนาประเทศบนพื้นฐาน SEP for SDGs” ในกรอบภารกิจการขับเคลื่อน BCG อาทิ โครงการมาลัยวิทยสถาน ที่ก่อให้เกิดมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังจากโครงการกว่า 25 ล้านบาท การจัดการขยะด้วย วทน. ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพร้อมใช้ในการจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตที่ดี การพัฒนาเชิงพื้นที่ การเกษตรปลอดภัย/เกษตรลดต้นทุน การบริหารจัดการพื้นที่แหล่งสงวนชีวมณฑลสะแกราช เป็นต้น

โดยเป็นกิจกรรมเนื่องในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม

ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.สาวิตรี ปราโมทย์ ณ อยุธยา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญเกษตรสร้างสรรค์ วว. ได้บรรยายเรื่อง “การเพาะเห็ดไมคอร์ไรซากับการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าปลูกอย่างยั่งยืน” โดยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างต้นแบบป่าครัวเรือนและเป็นต้นแบบสำหรับการปลูกป่า เพื่อสร้างรายได้และสร้างแหล่งอาหาร ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน นอกจากนี้ ผู้ว่าการ วว. ได้ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แก่นการพัฒนาประเทศบนพื้นฐาน SEP for SDGs” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในงานดังกล่าวด้วย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 @ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์)

ทั้งนี้ วว. นำผลงาน “สะแกราชโมเดล” ต้นแบบการเรียนรู้ ฟื้นฟูป่า สู่ธนาคารธรรมชาติ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย โดยเป็นการดำเนินงานนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งชุมชน เพื่อรับมือวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก ในกรอบการบริหารพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชอย่างยั่งยืน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , ,