วว. /บพข. จัดการประชุมร่างมาตรฐานพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตเรซินแปรใช้ใหม่ชั้นคุณภาพสัมผัสอาหาร

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะผู้จัดทำร่างมาตรฐานพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตเรซินแปรใช้ใหม่ชั้นคุณภาพสัมผัสอาหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการทดสอบมาตรฐานพลาสติกชนิด r-PET สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร ที่ วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้การให้บริการแบบ Total Solutions ที่ วว. มีความตั้งใจในการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ อาทิ การจัดทำร่างมาตรฐานที่ทำจากพลาสติกชนิด r-PET ซึ่งเป็นร่างมาตรฐานด้านคุณภาพความปลอดภัย ที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมถึงการวิเคราะห์และทดสอบปริมาณการแพร่กระจายของสารในกลุ่มโลหะหนักจากพลาสติกชนิด r-PET สำหรับวัสดุสัมผัสอาหาร อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้วยคุณภาพมาตรฐาน และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด โอกาสนี้ นายวิรัช จันทรา ที่ปรึกษาด้านบริหารคุณภาพและบริการอุตสาหกรรม วว. พร้อมคณะผู้จัดทำร่างฯ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , , , , ,