วว. จัดประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลระบบการรับรองระบบคุณภาพและความเป็นกลาง ครั้งที่ 1/2566

ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลระบบการรับรองระบบคุณภาพ และความเป็นกลาง สำนักรับรองระบบคุณภาพ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 และมอบนโยบายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2567 โดยมีคณะกรรมการผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ดร.ปิยะนุช มาลากลุ ณ อยธุยา เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางสาวอรสา จงวรกุล นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นางพิมลภา สุวพานิช ผู้ช่วยผู้อานวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดร.ฉัตรตรี ภูรัต ผู้จัดการโครงการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายปัญญา วรเพชรายุทธ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ โอกาสนี้ ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม นางสาวสิริรัตน์ ถาวรรัตน์ ผอ.สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) นางอภิญญา หล้าเตจา ผอ.กองจัดการและบริหารงาน ดร.นรีเทพ เกษแดงสกลวุฒิ ผอ.กองประเมินและรับรองระบบคุณภาพ และนางสาวกานต์รวี ธรรมแสง QMR สรร. เข้าร่วมประชุมด้วย ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ ห้องรวยปัญญา 3 โรงแรมมารวย การ์เด้น

อนึ่ง สำนักรับรองระบบคุณภาพ ( สรร.) มีฐานะเป็นหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่มีมาตรฐานการทำงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์สากลเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย สรร. ได้รับการรับรองระบบงานมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1:2015 จากสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และได้รับการรับรองระบบงานมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1:2015 และ ISO/TS 22003:2013 จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้รับการขึ้นบัญชีหน่วยรับรอง / หน่วยตรวจสอบกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมวิชาการเกษตร และกรมปศุสัตว์ ให้บริการด้านการตรวจประเมินและให้การรับรองระบบมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, GMP/GHPs (Codex), HACCP ให้บริการฝึกอบรมในรูปแบบ In-house Training และ Public Training เพื่อให้ความรู้เรื่องระบบคุณภาพและมาตรฐานสากลต่างๆ พร้อมใบประกาศนียบัตรจาก วว.

ติดต่อรับบริการจาก สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. ได้ที่ 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร. 0-2577-9371, 0-2577-9373-4 และ 08-9900-5308 หรือที่ หรือที่ “วว. JUMP” https://tistrservices.tistr.or.th/

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,