พีไอเอ็ม และ โรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ ลงนาม MOU ผนึกกำลังต่อเนื่อง สานต่อสร้างคนเก่ง คนดี มีความสามารถ พร้อมก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ ภายใต้ “โครงการห้องเรียนพันธมิตร” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนมัธยมปลาย สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ ทักษะด้านวิชาการ การศึกษาดูงาน การแนะแนวอาชีพ การสร้างแรงบันดาลใจการเลือกศึกษาต่อ และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานลงนามร่วมกับ ผู้อำนวยการและผู้แทนโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายจากภาคเหนือ รวม 18 โรงเรียน เมื่อวันที่10 สิงหาคม 2566 ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง คณบดี คณาจารย์ พีไอเอ็ม และบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมยินดี ณ อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ

โครงการห้องเรียนพันธมิตรได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญของพีไอเอ็มเพื่อพัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ถ่ายทอดผ่านวิชาเรียน กิจกรรมทางวิชาการ การปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจ ความชอบ และความถนัด สามารถค้นพบศักยภาพของตัวเองที่เหมาะกับการเรียนต่อสาขาวิชาต่างๆ ในระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วขึ้น โดยประกอบด้วย 9 ห้องเรียนได้แก่ 1.หลักสูตรศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ 2.หลักสูตรศิลป์การจัดการธุรกิจอาหาร คณะการจัดการธุรกิจอาหาร 3.หลักสูตรวิทย์-คณิต (เตรียมวิศวกรรม) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4.หลักสูตรศิลป์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 4.0 คณะศิลปศาสตร์ 5.หลักสูตรศิลป์ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ 4.0 คณะศิลปศาสตร์ 6.หลักสูตรศิลป์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 7.หลักสูตรวิทย์-คณิต (นวัตกรรมการจัดการเกษตร) คณะเกษตรนวัตและการจัดการ 8.ศิลป์ธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ คณะวิทยาการการจัดการ 9.หลักสูตรวิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) คณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า “เราได้สานต่อความร่วมมือเพื่อสร้างคนเก่ง คนดี คนมีความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาให้มีความสามารถ 3 ประการ (Triple Literacy) ที่มีความสำคัญและเหมาะกับยุคสมัยซึ่งได้แก่ 1. ความสามารถด้านเทคโนโลยี ทั้งดิจิทัลเทคโนโลยี เทคโนโลยีเครื่องกล หรือเทคโนโลยีชีวภาพ 2. ความสามารถด้านภาษา (Language Literacy) เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ที่ใช้ได้อย่างคล่องตัว 3. ความสามาถด้านการเงิน (Financial Literacy) รู้จักการบริหารเงินส่วนบุคคล เงินครอบครัว และเงินที่เกี่ยวข้องในองค์กรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนตั้งแต่ต้นน้ำนั่นหมายถึงในระดับมัธยมเพื่อพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ดังนั้นเชื่อมั่นว่าความร่วมมือนี้จะสร้างคนเก่งคนดีให้แก่สังคม เพราะบุคคลเหล่านี้ถือเป็นกุญแจที่ไขสู่ความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง”

พร้อมกันนี้ภายในงานมีการเสวนาพิเศษหัวข้อ “การบริหารหลักสูตรเพื่อห้องเรียนพันธมิตรฯ” โดย ดร.สุภาวดี วงษ์สกุล ที่ปรึกษา และ อาจารย์ประวิตย์ ศรีหนองหว้า รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมถ่ายทอดแนวคิดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ และสนับสนุนให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษามีส่วนร่วมทั้งในห้องเรียนและการลงมือปฏิบัติ เพื่อโอกาสในการค้นพบตัวตนต่อยอดสู่การเลือกเรียนตามความถนัดในระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (iCRAS) และ ห้องปฏิบัติการการบริการและการท่องเที่ยว (Hospitality Laboratory) ซึ่งเป็นทั้งห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ และพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานตามแบบฉบับ Work-based Education ส่งเสริมการเรียนทฤษฎีในห้องเรียนควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานจริงอย่างเข้มข้น

โครงการห้องเรียนพันธมิตร โรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จังหวัดลำปาง
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดลำพูน
โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม จังหวัดแพร่
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ จังหวัดแพร่
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24 จังหวัดพะเยา
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , , ,