SUN เดินหน้าเป็นภาคีเครือข่าย หนุนการศึกษานอกระบบ ผลักดัน “หลักสูตรข้าวโพดหวาน” เสริมทักษะอาชีพต่อเนื่อง

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN นำโดย นางอัมพันธ์ สุริยัง ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน ให้การต้อนรับ คุณธิติพนธ์ ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย คณะวิทยากรที่ปรึกษา และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงาน กศน. รุ่นที่ 2 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัทและหารือเพื่อเดินหน้าความร่วมมือในการผลักดันหลักสูตรการเรียนการสอนนอกระบบ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

นางอัมพันธ์ สุริยัง ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมเป็นภาคีเครือข่ายภาคเอกชนกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ผลักดันหลักสูตรวิชาข้าวโพดหวาน ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน เพื่อยกระดับทักษะในการพัฒนานักเรียนนักศึกษา กศน. สู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยออกแบบหลักสูตร ที่มีทั้งภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงาน ให้นักเรียนนักศึกษามีความเข้าใจถึงกระบวนการเพาะปลูก การใช้นวัตกรรมทางการเกษตร อาทิ โดรน รถปลูก รถเก็บเกี่ยว และ Application ต่าง ที่มีส่วนสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มีมาตรฐานตามความต้องการของอุตสาหกรรมแปรรูป ซึ่งช่วยให้นักเรียนนักศึกษา สามารถนำความรู้ไปต่อยอด สร้างงานสร้างอาชีพได้และมีรายได้ที่มั่นคงในอนาคต

อย่างไรก็ตาม บริษัทมุ่งมั่นดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมโอกาสในการศึกษาทุกรูปแบบ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเกษตรที่มีคุณภาพ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นอย่างเท่าเทียม เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน  และลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, การเกษตร, กิจกรรม, สังคม