โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 จัดการอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ประจำปี 2566

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่วิชาการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดฝึกอบรมและปฎิบัติการเรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ” ให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาลของ รพ.ลานนา และ รพ.ลานนา3 ตามแผนงานป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2566

โดยมี นายยรรยง พินิจวงษ์ ผช.หน.งานป้องกันฯ เทศบาลนครเชียงใหม่ , นายพลวัฒน์ ภูธนหิรัญพงศ์ ผช.หน.สถานีดับเพลิงช้างเผือก , นายวัชรพล ไชยมุง หน.สถานีดับเพลิงหน่วยประตูเชียงใหม่ และนายฤทธิชัย พัฒโนดม ผช.หน.ศูนย์วิทยุสื่อสาร เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติการซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลลานนา ซึ่งถือเป็นการทบทวนความความรู้ข้อปฏิบัติ และบทบาทหน้าที่ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญเกี่ยวกับการจัดการกรณีฉุกเฉิน หากเกิดสถานการณ์จริงรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้มารับบริการได้รับความปลอดภัยสูงสุด ณ โรงพยาบาลลานนา 3 จ.เชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , , ,