สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดงาน“LAMPHUN AGRICULTURE FESTIVAL มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ดัง เด่น ดี @ลำพูน”งานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และรณรงค์การบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่า (MeeChock Plaza) จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดงาน“LAMPHUN AGRICULTURE FESTIVAL มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ดัง เด่น ดี @ลำพูน”งานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และรณรงค์การบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่า (MeeChock Plaza) จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน และนางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมงาน เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2566

โดยงานนี้เป็นการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ประชาสัมพันธ์ผลผลิต และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย เกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายเองให้เป็นที่รู้จักสู่ผู้บริโภค สินค้ามากมายหลากหลาย ดัง เด่น ดี ของจังหวัดลำพูน จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ภายใต้กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และรณรงค์การบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดลำพูน

ซึ่งเป็นการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตสินค้าเกษตรตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP เพื่อสร้างโอกาสในการส่งออกและเพื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพของเกษตรกร ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในวงกว้าง และพัฒนาทักษะทางด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร

อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาด วางแผนระบบการผลิตและการบริหารจัดการ จนถึงการเชื่อมโยงการตลาดกับภาคเอกชน โดยการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิต และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย เกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายเองให้เป็นที่รู้จักสู่ผู้บริโภค

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งเป็นการเชื่อมโยงผลผลิตที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานจากกิจกรรมแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์ ถือเป็นช่องทางในการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการตลาดให้เข้มแข็งและมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มั่งคั่ง มั่นคงต่อไป

นอกจากสินค้าทางการเกษตรจากผู้ประกอบการ จังหวัดลำพูน ภายในงานยังพบกับ นิทรรศการสินค้าเกษตรปลอดภัย การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร Good Agricultural Practices For Food Crop (GAP), การสาธิตจากผู้ประกอบการภายในงาน, กิจกรรมนาทีทองจากร้านค้า, การแสดง และศิลปินมากมาย พบกับความสนุกสนาน ได้ที่งาน “LAMPHUN AGRICULTURE FESTIVAL มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ดัง เด่น ดี @ลำพูน” ตั้งแต่วันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่า (MeeChock Plaza) จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , , , , , , ,