วว./พันธมิตร ร่วมพัฒนาเชิงพื้นที่ ผ่าน 4 โมเดลขับเคลื่อนยกระดับมาตรฐานสถานท่องเที่ยว/ผลิตภัณฑ์ จากภูมิปัญญาไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้รับทุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานสถานท่องเที่ยว/มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยในภูมิภาคที่เชื่อมโยงและบูรณาการ มรภ. โดยเป็นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม บนความร่วมมือระหว่าง วว. กับเครือข่าย มรภ. เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
ผ่านโมเดลการทำงาน 4 รูปแบบ
1) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ในการยกกระดับมาตรฐานสินค้าผู้ประกอบการชุมชน
2) จัดอบรมให้ความรู้ด้านระบบ/มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน GAP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และมาตรฐานการท่องเที่ยว
3) ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน/มาตรฐานการผลิต เพื่อการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน อย.
4) ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยวและมาตรฐานเกษตรปลอดภัย/ เกษตรอินทรีย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 www.tistr.or.th E-mail : tistr@tistr.or.th Line@TISTR IG : tistr_ig

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ท่องเที่ยว
คำค้น: , , , , ,