บริษัท นิยมพานิช จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา ตรวจสุขภาพพนักงานใช้สิทธิประกันสังคมฟรี ประจำปี 2566

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา นำทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีเคลื่อนที่ให้แก่พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของบริษัท นิยมพานิช จำกัด และบริษัทในเครือ ที่มีสิทธิประกันสังคม จำนวน 300 คน นำทีมโดย พว.ปภินดา ศานติอาวรณ์ หัวหน้าแผนกศูนย์ตรวจสุขภาพ และ พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา โดยมีนายธนัชพงศ์ ทัศนีย์วุฒิกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส การขายและบริการ และนางจตุพร สิทธิแก้ว ผู้จัดการหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ

ซึ่งโครงการตรวจสุขภาพฟรี สิทธิประกันสังคมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจมีพนักงานเข้าตรวจสุขภาพจำนวนมาก นอกจากโปรแกรมการตรวจสุขภาพพื้นฐานตามสิทธิประกันสังคม ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจแล้ว ยังมีผู้ที่สนใจตรวจสุขภาพรายการอื่นเพิ่มเติม โดยประสงค์ชำระเงินเอง ในราคาพิเศษ ก็จะได้รับคำแนะนำจากพยาบาลวิชาชีพ ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา ให้ได้รับการตรวจเพิ่มเติมอีกด้วย

โครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สิทธิประกันสังคมในครั้งนี้ เป็นโครงการร่วมกันของสำนักงานประกันสังคมเชียงใหม่กับโรงพยาบาลลานนา และยังเป็นส่วนหนึ่งของงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ส่วนงานเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลลานนา ซึ่งจะมีพยาบาลอาชีวอนามัย นำโดย พว.ภัณฑิรา ตาสา มานั่งให้ความรู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง ไม่เรื้อรัง และการทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากโรคอันเนื่องจากการทำงาน และโรคไม่เนื่องจากการทำงาน ซึ่งการให้ความรู้รายบุคคลนี้ หวังผลให้ผู้ประกันตน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาดูแลสุขภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการดีๆ ..ประกันสังคมห่วงใยผู้ประกันตนทุกคน ตรวจสุขภาพฟรีนี้ ผู้ประกันตนทุกท่านสามารถขอรับบริการใช้สิทธิตรวจสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลลานนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนี้ แม้ไม่ใช่ผู้ประกันตนโรงพยาบาลลานนาก็สามารถใช้สิทธิได้ สำหรับสถานประกอบการที่ประสงค์จะตรวจเป็นหมู่คณะ โดยโรงพยาบาลลานนา มีบริการตรวจสุขภาพ นอกสถานที่ ตั้งแต่ 80 คนขึ้นไป( มีบริการรถเอกซเรย์ ) พร้อมบริการสุขภาพตามสิทธิประกันสังคมอื่นๆ ที่โรงพยาบาลลานนา เช่น สิทธิทันตกรรม ตรวจสุขภาพช่องปาก ขูด อุด ถอน งบประมาณ 900 บาทต่อคน/ปี โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย (ได้ทุกคน ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกันตน รพ.ลานนา ) และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ อายุ 50 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ประกันตน รพ.ลานนา ฉีดฟรี..) ผู้ประกันตนอายุ ต่ำกว่า 50 ปี ราคา 450 บาท
สถานประกอบการที่สนใจตรวจสุขภาพพนักงานฟรีสิทธิประกันสังคม กับโรงพยาบาลลานนา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เพื่อขอเช็คสิทธิ์พนักงาน ได้ที่ แผนกสื่อสารการตลาด โทร. 052 134-786

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ