SPU Dynamic University มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณาจารย์ และส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน “THAILAND-PSF รุ่นที่ 2”

สมกับเป็น SPU Dynamic University สุดๆ สำหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี SPU และนายกสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) Professional and Organizational Development Network of Thailand Higher Education โดยครั้งนี้ ได้นำทีมผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินทางเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา THAILAND-PSF รุ่นที่ 2 ในการพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการเรียนการสอนตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (THAILAND-PSF) และสามารถทําหน้าที่เป็นวิทยากรแกนนําที่จะสามารถพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน และเป็นผู้ประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (THAILAND-PSF)ให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคม ควอท.ต่อไป ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: