SPU ร่วมเวทีอภิปรายและออกบูธแสดงผลงานบัณฑิตพันธุ์ใหม่ การประชุมสัมมนาวิชาการ เพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง ของ สป.อว.

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเวทีประชุมสัมมนาวิชาการ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ พร้อมนำคณะต่างๆของ SPU ที่เปิดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ร่วมออกบูธแสดงผลงานของนักศึกษาที่ผ่านมา จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

(เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2566) ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวปฎิบัติที่ดีของการดำเนินงานและหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการประชุมสัมมนาวิชาการ เพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยมี รศ.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ในการนี้ หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนว้ตกรรม และวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการผลการดำเนินงานของโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ แก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
สำหรับการจัดการประชุมสัมนาวิชาการฯในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวคิด หลักการ และผลการดำเนินงานโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เข้าร่วมโครงการแล้วและยังไม่ได้เข้าร่วม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม รวมถึง รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ระยะที่ 2 จึงเห็นควรจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ เพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ใน 4 ภูมิภาค

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: