SITI ม.ศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท Living Insider MOU มุ่งยกระดับหลักสูตรโครงการด้านนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย คณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ หรือ MOU ร่วมกับ นายภูวนัย ภัทรโภคิณ ประธานกรรมการบริหาร Chief Executive Officer (CEO) นางสาวขวัญฟ้า ชินเชษฐ์ ประธานฝ่ายปฏิบัติการ Chief Operating Officer (COO)บริษัท Living Insider เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรโครงการด้านนวัตกรรม รวมถึงส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงานจริง และสร้างพื้นที่ให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิชาการและคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: