โรงพยาบาลลานนา จัดอบรม “ทักษะจำเป็นสำหรับคนทำงานในยุคการเปลี่ยนแปลง”

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลลานนา 3 ..
หัวหน้าแผนก และ Assistant โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา3 เข้ารับการอบรมเสริมทักษะการทำงาน เรื่อง “Essential Skills” ทักษะจำเป็นสำหรับคนทำงานในยุคการเปลี่ยนแปลง วิทยากรจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์
– หัวหน้าภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. อาจารย์ ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง
– อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาองค์การ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในโอกาสที่ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมของโรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา3 ระดับหัวหน้าแผนกและAssistant ได้เสริมสร้างศักยภาพ และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง และองค์กรต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , ,