สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดพิธีลงนามและถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 พร้อมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดพิธีลงนามและถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยมี นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
นอกจากนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ขึ้น ตามที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ นั้น ได้ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 100 ต้น ที่ได้มาจากสถานีเชาะชำกล้าไม้ห้วยดินดำ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ให้กับพื้นที่ ช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดินที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ อีกทั้งเป็นการช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควันได้อีกทางหนึ่งด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , , , , , ,