วว. / สสว. ประชุมหารือแนวทางสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการค้ากับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ จีน

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร วว. พร้อมด้วยคณะผู้แทน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นำโดย รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สสว. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการค้ากับผู้ประกอบการและนักธุรกิจจีน นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมภารกิจของบริษัท China Resources (Holdings) Co, Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจในการจัดหาสินค้านำเข้าและสินค้าส่งออก โดยเฉพาะสินค้าเพื่อการอุปโภค อาหาร เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอางที่มีคุณภาพสูง ระหว่างประเทศจีน ฮ่องกง และนานาประเทศ โอกาสนี้ ผู้ว่าการ วว. ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม (วทน.) เข้าไปช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์และคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากผู้ประกอบการไทย ให้มีศักยภาพในการส่งออกสินค้าที่มีคุณภาพไปสู่ตลาดจีน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , , , ,