รพ.ลานนา อบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง” รุ่น1

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลลานนา 3 … คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ENV) จัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง” ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1 โดยมีเจ้าหน้าที่ พยาบาลจากทุกแผนกร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวิทยากรจากคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นำโดย พว.ภัณฑิรา ตาสา หัวหน้าแผนกเวชระเบียน และพว.วรรณพร โปร่งจิต หัวหน้าแผนกห้องคลอด ทารกแรกเกิด อบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีการบรรยายเนื้อหา และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน อุบัติเหตุจากการทำงาน โรคและความเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน รวมทั้งวิธีการควบคุม และป้องกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ พนักงานได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยในที่ทำงานได้อย่างปลอดภัย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ