ม.ศรีปทุม จัดเสวนาออนไลน์ “สู่เส้นทางการพัฒนาวิชาหมวดศึกษาทั่วไป : พบผู้ทรงคุณวุฒิ 5 สถาบันอุดมศึกษาและ 3 รายวิชาสุดปัง”

ในโอกาสเฉลิมฉลองวาระ 53 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการ เสวนาออนไลน์ สู่เส้นทางการพัฒนาวิชาหมวดศึกษาทั่วไป : พบ 5 สถาบันอุดมศึกษาและ 3 รายวิชาสุดปัง!! หัวข้อ “การเผยแพร่องค์ความรู้และแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” ผ่านโปรแกรม ZOOM ฟรี โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนาฯ

ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก 5 สถาบันการศึกษา รวม 8 ท่าน มาร่วมพูดคุย อาทิ รศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล กรรมการนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,รศ.ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ,รศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการบริหาร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดลและเลขานุการคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ,ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ,ผศ.ดร.อวยพร ตั้งธงชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ,ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุมและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ซึ่งมีผู้ร่วมเข้ารับฟังรวม 172 คน

สำหรับการจัดโครงการเสวนาในครั้งนี้นั้น ผู้เข้าร่วมจะได้รับรู้องค์ความรู้แบบอย่างที่ดีในการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จาก 5 สถาบันอุดมศึกษา และได้รับสื่อ 3 รายวิชาสุดปัง คือ วิชา การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านสุขภาพหนึ่งเดียว วิชา ผู้ประกอบการทางสังคม และวิชา วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวคิดในการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcome) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในการสร้างบัณฑิตทุกช่วงวัย(Lifelong Learning) มีสมรรถนะ (Competency) และมีความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) และยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันองค์ความรู้ใน 3 รายวิชาที่มีประโยชน์ต่อรายวิชาศึกษาทั่วไปอีกด้วย
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบ คลิก https://www.spu.ac.th/activities/42607

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: