ประกวดแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน “ฉ่อย” หัวข้อ “เสนาะเสน่ห์…ภาษาไทย”

“โชว์ฉ่อย” โครงการรักษ์ภาษาไทย สานคุณค่าและความสำคัญแห่งความเป็นไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จัดการประกวดแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน “ฉ่อย”

ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา อายุไม่เกิน ๒๕ ปี ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดการแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน “ฉ่อย” ร่วมประกวดแต่งบทเพลงฉ่อย หัวข้อ “เสนาะเสน่ห์…ภาษาไทย” ชิงทุนการศึกษามูลค่า 120,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 5 กรกฎาคม 2566

กำหนดการ
เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 5 กรกฎาคม 2566

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเประกวด
นักเรียน และนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษายู่ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 25​ ปี

หลักเกณฑ์และรายละเอียดประกวด
จัดทำบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน “ฉ่อย” ภายใต้แนวความคิด “เสนาะเสน่ห์… ภาษาไทย” โดยให้สื่อถึงคุณค่า และความสำคัญของภาษาไทย รวมถึงนำทักษะการใช้ภาษาไทยมารังสรรค์ในเชิงศิลปะ ดนตรีและเพลงพื้นบ้าน
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งผลงานได้จำนวน 1 ผลงานต่อ 1 ทีม
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องสมัครเป็นทีม อย่างน้อย 2 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเขียนใบสมัครผ่าน Line Official ของโครงการฯพร้อมแนบ File ข้อมูลเอกสารตามรายละเอียดของการรับสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครเพื่อส่งผลงาน
ใบสมัคร
สำเนาบัตรประชาชน
ชื่อบทเพลง และเนื้อเพลง
แนวคิด หรือแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องจัดส่งเป็น Clip ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที และไม่เกิน 5 นาที
การบันทึก Clip จะต้องบันทึกเป็นแนวนอน ระบบเสียงและภาพต้องตัดต่อให้มีความสมบูรณ์
จัดส่งเป็น File .MOV หรือ .MP 4 มีเสียงและภาพชัดเจน
ตั้งชื่อบทเพลงได้ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวดภายใต้แนวความคิด “เสนาะเสน่ห์…ภาษาไทย”
พร้อมทั้งอธิบายแนวคิดในการสร้างผลงาน
Clip ผลงานจะต้องใส่ชื่อทีม ชื่อบทเพลง และเครดิตชื่อของทีมงาน พร้อมอาจารย์หรือที่ปรึกษา (ถ้ามี)
ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสิน จะต้องมีความพร้อมในการแสดง โดยจัดเตรียมเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบฉากด้วยตนเอง เพื่อใช้แสดงในวันประกาศผลและพิธีมอบรางวัล
ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่คัดลอก หรือลอกเลียนแบบใคร

ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่นๆ ที่ใช้ในการผลิต ผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สิน ทางปัญญาและไม่ขัดกับพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผู้เข้าร่วมประกวดตกลงยินยอมให้เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จัดพิมพ์หรือลดทอนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ตอบแทน ทั้งสิ้น

เนื้อหาในผลงาน หรือบทเพลงฉ่อยจะต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมืองหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ และต้องไม่ลบหลู่ ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี ไม่ใช้ถ้อยคำที่หยาบคาย และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องผลิตขึ้นใหม่และไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวด หรือได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน

ในกรณีที่กรรมการหรือผู้รับผิดชอบในโครงการฯ ตรวจพบหรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้าร่วมประกวด หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามกติกาเงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริงหรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบ ผลงาน ของผู้อื่น ผู้รับผิดชอบโครงการฯ สามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดหรือผู้ได้รับรางวัลออกจากการเข้าร่วม โครงการฯ และผู้เข้าร่วมประกวดหรือผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กำหนดการและวิธีการดำเนินกิจกรรม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใด ๆ และการตัดสิน ของกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้ หากมีกรณีกระทำผิดเงื่อนไข จะมอบสิทธิ์ให้กับทีมที่อยู่ในลำดับคะแนนรองลงมา (ทั้งนี้ จะมีการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงบางประการก่อนการตัดสินในกรณีที่เกิดประเด็นปัญหา)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 097-020-0989
Facebook Fanpage :choishow2023
Line : choishow2023

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , ,