SPU จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ คณะครูโรงเรียนบางบัว โครงการการพัฒนาเอกลักษณ์บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อการสร้างรายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย คณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม และในฐานะหัวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน กล่าวเปิดการอบรมและต้อนรับคณะครู จากโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ที่เข้าร่วมการอบรม “โครงการการพัฒนาเอกลักษณ์บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อการสร้างรายได้ โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยงจากคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์เสริมสิน ไพรินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และอาจารย์วีรภัทร สุธีรางกูร หัวหน้าสาขาการออกแบบกราฟิก เป็นวิทยากรอบรม โดยมีความร่วมมือจาก คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะดิจิทัลมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกันโครงการ ณ ห้อง 11-601 ชั้น 6 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้โครงการฯดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ประจำปี 2566 โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อยกระดับพัฒนาการเรียนการสอนในองค์ความรู้ใหม่ สำหรับนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน และขยายองค์ความรู้สู่ชุมชนต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: