โรงพยาบาลลานนา อบรม การส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลลานนา 3 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาอบรมให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงานโรงพยาบาลลานนา

โดยการอบรมในครั้งนี้ มีการบรรยาย ทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. การวางแผนการเงินเพื่อเตรียมเกษียณ การออม และมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน ได้รับเกียรติจากวิทยากรโดย คุณนภมาศ เลิศเกษมกุล วิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ หัวข้อที่ 2. เรื่องการดูแลสุขภาพกายและใจให้ห่างไกลโรค บรรยายโดย คุณสุภางค์ เมืองแก้ว พยาบาลชำนาญการวิทยากรจากคลินิกโรคจากการทำงาน งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หัวข้อที่ 3. เรื่อง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานสูงอายุ ในการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บรรยายโดย คุณพิมพ์พิศา หงษ์รัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และ คุณบุญญาพร สุขต้อ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ วิทยากรจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยและการจัดการด้านสุขภาพ ให้มีสุขภาพที่พึงประสงค์ การสร้างความรู้ด้านวินัยการออม และเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุ โดยจะจัดให้มีการอบรมจำนวน 2 รุ่น คือ ในวันที่ 22 และ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลลานนา 3

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , ,