ม.ศรีปทุม ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 148 เปิดรับสมัคร “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ” รุ่นที่ 3 จัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 148 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม
“หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ” รุ่นที่ 3 จัดการเรียนการสอน ออนไลน์

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2566
ระยะเวลาเรียน* เริ่ม วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
2. สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : * อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
1. ไม่เสียค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
2. มีค่าหนังสือเรียนครูสมาธิ 3 เล่มๆ ละ 500 บาท ซีดี 7 แผ่นๆละ 100 บาท
3. ค่าสอบภาคสนามเมื่อเรียนจบหลักสูตร (รอประกาศ)

สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ :
สำนักงานรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง)
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1431 Email : suwannee.no@spu.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: