“ผนึกความร่วมมือ เสริมสร้างศักยภาพ” ระหว่าง วิทยาลัยดุสิตธานี และ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ที่ 2 จากขวา) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ ดร. ศิริพงศ์ รักใหม่ (ที่ 1 จากขวา) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย พร้อมด้วยผู้บริหารของวิทยาลัย ได้ร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” กับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ภายใต้การกำกับของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสมยศ ปัดน้อย (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และ กัปตัน ดร.ธนะพัฒน์ ศิริจารุอนันต์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ณ บริษัทการบินไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ โดยการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการบิน การคมนาคมขนส่งทางอากาศ ธุรกิจด้านการบิน อุตสาหกรรมบริการ และการท่องเที่ยว โดยมีส่วนสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับประเทศที่ผ่านมาอย่างมหาศาล อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมเหล่านี้ยังพบกับสิ่งที่ท้าทายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จ ดังนั้นการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการในอุตสาหกรรมการบินจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีระบบ และยังสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ที่จะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้เจริญรุดหน้าควบคู่ไปกับรากฐานที่แข็งแรงทางวิชาการเพื่อรองรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต จึงได้จัดตั้ง เครือข่ายวิจัยการบินแห่งชาติ (National Aviation Research Network) เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิจัย งานประชุมวิชาการการแลกเปลี่ยนความรู้ในอุตสาหกรรมการบิน การบริการ และการท่องเที่ยว รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ชึ่งองค์ความรู้ที่ได้จากความร่วมมือนี้สามารถนำไปพัฒนาบุคลากรด้านการบินและการบริการให้มีคุณภาพในระดับสากลและเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศต่อไป

ทั้งนี้ “วิทยาลัยดุสิตธานี” และ “บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด” ได้ตระหนักถึงความต้องการดังกล่าวจึงมีความประสงค์ที่ทำความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการ ผ่านการจัดงานประชุมวิชาการ งานวิจัย การแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการในด้านอุตสาหกรรมการบิน การบริการและการท่องเที่ยว ไปจนถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้นเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: ,