SPU จัดงานสัมมนานานาชาติ ระดับอุดมศึกษา 2023 “Future Education: Internationalization of Higher Education in the Digital Age”

ผ่านไปแล้ว!! สำหรับงานสัมมนานานาชาติ ระดับอุดมศึกษา ภายใต้หัวข้อ “Future Education: Internationalization of Higher Education in the Digital Age” ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และวิทยาลัยบริทิช มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ไม่เพียงแต่เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 53 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เท่านั้น

แต่ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอนาคตทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมความเป็นสากล ที่ได้รับแรงผลักดันจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังถือเป็นเวทีเพื่อการอภิปรายเกี่ยวกับกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมความเป็นสากลของสถาบันอุดมศึกษา เปิดโอกาสให้กับผู้ที่อยู่ในภาคการศึกษาจากนานาประเทศได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ไปใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นสากลให้กับผู้เรียน ขณะเดียวกันยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งเสริมการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จของการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในยุคดิจิทัล

และในงานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจาก ภาครัฐโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเทศไทย ภาคการศึกษาซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ คือ University of Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย Singapore University of Social Sciences ประเทศสิงค์โปร และ Providence University ไต้หวัน รวมถึงภาคอุตสาหกรรม โดยบริษัท Kingsmen Hospitality Service โดยงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนามากกว่า 600 คน ผ่านช่องทางการเผยแพร่ในระบบออนไลน์ต่างๆ เช่น YouTube ช่อง “Future Education by SPU” Facebook ของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และ ของBritish College ร่วมทั้ง LinkedIn ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งผู้เข้าร่วมฟังสัมมนานั้นกลุ่มใหญ่คือ นักวิชาการ นักจัดการการศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาคการศึกษา นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับอนาคตทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมความเป็นสากลของสถาบันอุดมศึกษาในยุคการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัล

งานสัมมนาเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยการกล่าวต้อนรับ โดย ผศ.ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ต่อด้วยการกล่าวปาฐกถาพิเศษ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เสนอมุมมองเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ความเป็นสากลสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล “Internationalization Strategy for Higher Education in the Digital Era” โดยเริ่มจากประเด็นความท้านทายในปัจจุบันของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณที่ลดลง การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจทัล รวมทั้งการแข่งขันในระดับโลก และการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากร วิทยากรได้ชี้ประเด็นที่ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางของความร่วมมือระหว่างประเทศและศูนย์กลางของความเป็นสากล รวมทั้งกล่าวถึงการทำงานของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศในโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นสากล ทั้งด้านงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและสร้างโอกาสความร่วมมือระหว่างประเทศ
ตามด้วยช่วงของการนำเสนอและการเสวนา ภายใต้หัวข้อ “Digitalization on Internationalization: Driving HEI’s Globalization with Digital Technologies” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเจาะลึกแนวโน้มความเป็นสากลของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นำเสนอประเด็นของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาความเป็นสากล รวมทั้งร่วมสนทนาแนวทางและวิธีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับความเป็นสากลและพัฒนาการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา จากมุมมองของผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค ออสเตรเลีย อาเซียน และ เอเชีย โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเสนอและร่วมเสวนา ได้แก่

• Em. Prof. Shirley Alexander, Former Deputy Vice-Chancellor (Education and Students) จาก University of Technology Sydney ออสเตรเลีย
• Dr. Lin Feng – Senior Lecturer จาก Singapore University of Social Sciences สิงค์โปร
• Dr. Khire Rushikesh Ulhas – Professor จาก Providence University ไต้หวัน
• ร่วมด้วยผู้ดำเนินการ ดร.วรสรวง ดวงจินดา. ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

งานสัมมนาในช่วงบ่ายเริ่มต้นด้วยการกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดย ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED) ในหัวข้อ “Transformative Partnerships for Quality Education in the Future” จากนั้นเป็นการนำเสนอและเสวนา ภายใต้หัวข้อ “Smart Partnerships for Smart Education and Life-Long Learning” ซึ่งงานสัมมนาในช่วงบ่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อเจาะลึกบทบาทของความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมให้เกิดผลสำเร็จทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในโลกดิจิทัล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ได้ร่วมนำเสนอและเสวนา ได้แก่

• Mr. Michael Clarke, CEO and Co-Founder จากบริษัท Kingsmen Hospitality Service ผู้ซึ่งให้ความคิดเห็นในมุมของภาคอุตสาหกรรม
• Mr. Louw Mulder. Senior Lecturer จาก British College มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ซึ่งให้ความคิดเห็นในมุมของภาคการศึกษา
• ร่วมด้วยผู้ดำเนินการ โดย อาจารย์ กนกขวัญ เฟลอร์ – มารี อมรสิน อาจารย์และผู้จัดการสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยบริทิช มหาวิทยาลัยศรีปทุม

งานสัมมนาปิดท้าย ด้วยการกล่าวสรุปพิเศษโดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวถึง ความจำเป็นในการพัฒนาความเป็นสากลของสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันและอนาคต และความสำคัญของความร่วมมือและการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฎิบัติเพื่อยกระดับการศึกษา สู่ความเป็นสากล นำมาซึ่งประโยชน์และความสำเร็จร่วมกัน

สามารถรับชมงานสัมมนาย้อนหลังได้ที่YouTube : Future Education by SPU
https://www.youtube.com/live/9gU6L9yOZeY?feature=share
LinkedIn of Sripatum University : https://www.linkedin.com/video/event/urn:li:ugcPost:7054648126162292736/
Facebook of SPU Office of International Relations :
https://www.facebook.com/ir.sripatum
Facebook of SPU British College :
https://www.facebook.com/britishcollegespu

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: