อบจ.เชียงใหม่ พลักดัน นำ อปท. และเครือข่าย จัดตั้งกลุ่มโดรนอาสาตอบโต้ภัยพิบัติ ฝึกบินโดรน แจ้งข่าวไฟป่า

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มโดรนอาสาตอบโต้ภัยพิบัติ ให้แก่ อปท.ในจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งหวังสนับสนุนการปฏิบัติการของหน่วยงานสาธารณภัย ซึ่งในปัจจุบันแต่ละพื้นที่เกิดภัยพิบัติที่มาในรูปแบบ อุทกภัย วาตภัย และปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน PM 2.5     ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชน จึงได้เล็งเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จึงมีความสำคัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดการอบรมให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติการขึ้น ในวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า “จาระธรรม” อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก นายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีอาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้ง สำนักงาน กสทช. ภาค 3 โดยนายศุภลักษณ์ รูปศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 32 (ลำพูน) และนางสาวณัฐธยาน์ นาควารีสุวรรณ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการะดับต้น เจ้าหน้าที่ส่วนใบอนุญาต สำนักงาน กสทช. ภาค 3 บรรยายด้านการขออนุญาติและ กฏข้อห้ามต่างๆให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม นอกจากนั้นแล้วยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ อาจารย์ ดร.รัฐพล พรหมมาศ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ผู้เชียวชาญได้มาบรรยายเรื่องการบินโดรน และวิทยากรจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจาก กรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และประชาชนผู้สนใจจำนวน 100 คน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม