ม.แม่โจ้ เปิดตลาดเกษตรแม่โจ้วิถีชุมชน คนรักสุขภาพ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ แห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมเปิดตลาดเกษตรแม่โจ้ “กิ๋นของเมือง ฟังซอ ผ่อกาดอินทรีย์ เยือนถิ่นเกษตรแม่โจ้” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดชุมชน ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยภายในตลาดชุมชนส่งผลต่อเนื่องไปยังการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจน คณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ ในการนี้ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงาน ภายในงานพบกับกิจกรรม และบูทจำหน่ายสินค้า อาทิ ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic) ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เกษตรปลอดภัย (GAP) สมุนไพร สินค้า OTOP งานหัตถกรรมชุมชน อาหาร เครื่องดื่ม ต้นไม้ พันธุ์ไม้ และวัสดุทางเกษตร เป็นต้น

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ปีที่ 100 อย่างภาคภูมิและยั่งยืนในปี พ.ศ.2577 โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาสู่การเป็นการนิเวศแห่งสังคมอุดมปัญญา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Agro-ecosystem for Lifelong learning) ของคนทุกเพศทุกวัย ทุกกลุ่มอาชีพ และเป็นภูมิปัญญาด้านการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” คือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ (Organic University) มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco. University)

ในปี 2566 นี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีกำหนดจัดงานฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : เกษตร อาหาร สุขภาพ ระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566 ซึ่งจะเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ที่เป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้พัฒนาและสั่งสมมายาวนาน เพื่อถ่ายทอดการใช้ประโยชน์สู่สังคมอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าตลอดโซ่อุปทาน จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในระดับรากหญ้าไปพร้อม ๆ กับการนำองค์ความรู้เกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะเกษตรแม่นยำ ส่งเสริมให้เกิด Smart Farmer ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในส่วนยอดของพีระมิดให้ผลิตสินค้าเกษตร ที่มีนวัตกรรมสูง หรือเป็นผู้สร้างนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและพอเพียง

การดำเนินงานของตลาดเกษตรแม่โจ้ เขตตลาดชุมชนและตลาดต้นไม้ ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดชุมชน “ตลาดต้องชม” ภายใต้ความส่งเสริมของกรมการค้าภายในมาอย่างต่อเนื่อง และในระยะต่อไปมหาวิทยาลัยจะเริ่มเปิดพื้นที่เพิ่มเติมบริเวณอาคารเกษตรอินทรีย์ อาคารคาวบอย และพื้นที่อื่นในบริเวณตลาดเกษตรแม่โจ้ เพื่อบริการให้แก่ชุมชน ตลอดจนก่อให้เกิดรายได้ต่อไป

ทั้งนี้ หากสนใจพื้นที่จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตรแม่โจ้ สามารถติดต่อได้ที่ กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ โทร. 0 5387 5690

 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, กิจกรรม, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , , ,