Lab วิเคราะห์ดิน ปุ๋ยและพืช วว. รับมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) ในฐานะผู้แทน วว. รับมอบสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจาก ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ในโอกาสที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยและพืช (SFP Lab) วว. ได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยออกให้ตั้งแต่ 8 ธันวาคม 2563 หมดอายุ 7 ธันวาคม 2567 ในรายการทดสอบความเป็นกรดด่างของดิน และค่าการนำไฟฟ้าของดิน โอกาสนี้ ดร. กนกอร อัมพรายน์ นักวิจัยอาวุโส และดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา นักวิจัย ศนก. ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีด้วย ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ วศ. ถนนโยธี

จากการที่ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยและพืช วว. ได้รับใบรับรองห้องปฏิบัติการดังกล่าว เป็นสิ่งยืนยันถึงความสามารถในการทดสอบของห้องปฏิบัติการ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการ ผู้ประกอบการของประเทศ ในการวิเคราะห์/ทดสอบ ดิน ปุ๋ยและพืช

ทั้งนี้ วว. โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยและพืช ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ / ทดสอบตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ย และลดต้นทุนด้วยการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับดินและพืช ได้แก่ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ค่าการนำไฟฟ้า ปริมาณธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม และปริมาณโลหะหนัก เป็นต้น โดยมีความพร้อมด้านเครื่องมือซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 รวมทั้งการดำเนินงานภายใต้ระบบ ISO 9001
สอบถามรายละเอียดและรับบริการจาก ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยและพืช ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2577 9000, 0 2577 9015 E-mail : sfplab@tistr.or.th

 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร
คำค้น: , , , ,