สัปดาห์สรุปผลงานแผนก โรงพยาบาลลานนา ปี 2565

เมื่อวันที่ 1 –2 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลลานนา3 นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา ,นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา และ ทนพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานนา เป็นประธานในงานสัปดาห์สรุปผลงานประจำปี 2565 ของโรงพยาบาลลานนา ซึ่งกิจกรรมคุณภาพเพื่อการพัฒนางานนี้ จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสรุปงานของแต่ละแผนกในปีผ่านมา พร้อมทั้งยังเป็นการปรึกษา หารือ แนวทางพัฒนาการให้บริการภาพรวมของโรงพยาบาลลานนา พร้อมปรับปรุงการให้บริการด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยมีหัวหน้าแผนกและผู้ช่วยหัวหน้าแผนกทุกแผนก ของโรงพยาบาลลานนา เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานของแผนกตนเอง อย่างพร้อมเพรียงกัน

และในครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสอันดี ที่ผู้บริหารจะได้แจ้งทิศทางองค์กร ในปี 2566 ให้หัวหน้าแต่ละแผนกได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อม ในการขยายการให้บริการโรงพยาบาลลานนา3 รับเจ้าหน้าที่พยาบาลและเภสัชกรเพิ่ม เปิดให้บริการในหอผู้ป่วยให้เต็มศักยภาพ รองรับผู้ป่วยที่มีมากขึ้นในขณะนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ