สภาเภสัชกรรม เยี่ยมชมดูงาน โรงพยาบาลลานนา

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ โรงพยาบาลลานนา 3 … นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสภาเภสัชกรรม นำโดย รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม และ ภก.มโนรมภ์ สินธพอาชากุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้ามาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลลานนา ตามแผนงานของการประชุมสภาเภสัชกรรมสัญจร ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้

ในการนี้ สภาเภสัชกรรม มีความชื่นชมต่อ โรงพยาบาลลานนา 3 เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนเป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่ดูแลผู้ประกันตนมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งมีบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ที่มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ จึงได้เข้ามาศึกษาดูงานที่ โรงพยาบาลลานนา 3 แห่งนี้ โดยมี ภก.ใสสี ตียะพันธ์ หัวหน้าเภสัชกรรม โรงพยาบาลลานนา ได้พาเยี่ยมชมงานด้านเภสัชกรรม และแนะนำการปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมของโรงพยาบาลลานนา รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก คณะศึกษาดูงานจากสภาเภสัชกรรม เพื่อนำไปพัฒนางานด้านเภสัชกรรม สำหรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลลานนาต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,