วว. ผนึกกำลังพันธมิตรจัดงาน “TSTR and Friends 2023” ยกระดับผลิตภัณฑ์ไทยด้วยนวัตกรรม มุ่งสู่ตลาดสากล

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัดกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน “TSTR and Friends 2023” ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 โซน D ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “การร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตร เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทย” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม SME และวิสาหกิจรายย่อย โดยใช้วิหยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรูฐาน พร้อมแข่งชันได้ในตลาดสากล

ศ.(วิจัย)ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ปัจจุบัน วว. ก้าวเข้าสู่การดำเนินงานในปิที่ 60 ได้นำ วทน. สร้างนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ ผ่านการดำเนินงานภายใต้ BCG Mode! ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล โดยส่งเสริมการดำเนินงานและมุ่งสร้างความเข้มแข็งของ SME และวิสาหกิจรายย่อย ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้สามารถแข่งขันได้สู่ตลาดสากล นอกจากนั้น วว. ยังมีบทบาทสำคัญในขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและนานาประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากลและเผยแพร่แนวทาง BCG ให้เป็นที่ประจักษ์

“…การจัดงาน TSTR and Friends 2023 ในครั้งนี้ มุ่งเน้นการนำเสนอกลไกและเครื่องมือสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่ม SME และวิสาหกิจรายย่อย โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาช่วยในการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิต การเพิ่มมูลค่าสินค้า และการตลาด ส่งผลให้เกิดการเพิ่มรายได้ในชุมชน เกิดความภาคภูมิใจและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้า ภายใต้การผลิตและภูมิปัญญาของตัวเอง พร้อมทั้งเปิดตัวพันธมิตร (Friends) รายใหม่ ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มมิติใหม่ๆ ในการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม SME และวิสาหกิจรายย่อย อาทิ สถาบันการเงินและการธนาคาร สถาบันการศึกษา บริษัท/ห้างร้านผู้ค้าปลีกชนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น…” ผู้ว่าการ วว. กล่าว
ภายในงาน TISTR & Friends 2023 ประกอบด้วย 4 โซนกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ ดังนี้

โชนที่ 1 Our Stage เวทีกิจกรรมการเสวนาพูดคุยและอบรมให้ความรู้ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ จากบุคคลผู้มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน

โชนที่ 2 Our Friends นิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ที่สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกับ วว.

โซนที่ 3 Business Matching การเจรจาธุรกิจระหว่างนักลงทุน ผู้ส่งออกสินค้า และผู้ประกอบการค้าปลีกชนาดใหญ่กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแสดงผลงาน

โซนที่ 4 Market Place บูธจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจรายย่อย ที่ได้รับการยกระดับผลิตภัณฑ์จาก วว. จากทั่วภูมิภาค

นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เชี่ยวชาฐซึ่งมีประสบการณ์ในการพัฒนาสินค้า ส่งเสริมการตลาด มาร่วมบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาสินค้าและสร้างแรงบันดาลใจในการตั้งตันธุรกิจ ซึ่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีบทบาทสำคัญในระบบการพัฒนาสินค้าและธุรกิจตามมาตรฐานสากล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งาน “TSTR and Friends 2023” ได้ที่ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว. โทร. 0 2577 9000 และ 0 2577 9532

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: , ,