ร.ร. หอวัง สุดติ่ง! โชว์คอนเทนต์สร้างสรรค์ทางธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Business Content Creator Young Talent #2 จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม

จบลงไปเป็นที่เรียบร้อย!! สำหรับกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์คอนเทนต์ทางธุรกิจ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา(ปวช.) โครงการ Business Content Creator Young Talent #2 ที่จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมี ดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถสำหรับการเขียนคอนเทนต์ในการดำเนินธุรกิจ และเป็นเวทีสำหรับน้องๆนักเรียนมัธยมและอาชีวศึกษาได้นำเสนอการสร้างสรรค์คอนเทนต์ ผ่านสื่อ Social Media ในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
ทั้งนี้เป็นการแข่งขันสร้างสรรค์คอนเทนต์ในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ Social Enterprise : ธุรกิจเพื่อสังคม ระดับ ม.ปลาย/ปวช. จำนวน 50 ทีม ทีมละ 5 คน ด้วยรูปแบบการนำเสนอและส่งผลงาน โดยก่อนการแข่งขัน ทางฝ่ายจัดได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่น้องๆที่เข้าร่วม ในหัวข้อ “สร้างโมเดลธุรกิจ ด้วย Business Model Canvas” วิทยากรโดย อาจารย์สุเมธ สันติกุล อาจารย์สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และอาจารย์วชิราภรณ์ จีระว่องวิทย์ อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ต่อจากนั้นเป็นการอบรม หัวข้อ “Short VDO Content” โดยวิทยากร คุณธารา พิกุลศรี Youtuber : Aom Thara และ Founder : HomeDeeDee.com จากนั้น เป็นการแข่งขันนำเสนอผลงาน Short VDO Content ให้คณะกรรมการพิจารณาและตัดสิน ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

สำหรับผลการแข่งขัน การสร้างสรรค์คอนเทนต์ทางธุรกิจ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา(ปวช.) “Business Content Creator Young Talent #2” ในครั้งนี้ ปรากฎว่า

รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 7,000 บาท ได้แก่ ทีมโรงเรียนหอวัง ที่ประกอบด้วย นางสาวกิตติวรร พระศรี ,นายธีรเมธ รัมมะสาร ,นางสาวบัวบูชา กล่อมอำภา ,นางสาวพรรวษา พนิตวงศ์ตระกูล ,นางสาว สรวีย์ แสงแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ ทีม CIPBY โรงเรียนหอวัง ที่ประกอบด้วย นางสาวอภิชญา นวลน้อย ,นายพลวัฒน์ เรียงไรสวัสดิ์ ,นางนครินทร์ พิณสาร ,นายสิทธิโชค แคประโคน ,นางสาวโรสญา นิเด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ ทีม Amour โรงเรียนหอวัง ที่ประกอบด้วย นางสาวปนัสยา สุภาผล ,นางสาวณัฏฐิดา เกตุแก้ววิเชียรฉาย ,นางสาวญาดา วรรณกูล ,นางสาวพิชชาภา สมสุข ,นางสาวพัณณ์ชิตา เเก้วจิณดา

และรางวัลชมเชย จำนวน 2 ทีม รับเงินรางวัลทีมละ 1,000 บาท ได้แก่ ทีม Daisy Dream โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน ที่ประกอบด้วย นางสาวสินี กิจรักษ์กุล ,นายศุทรา กิจรักษ์กุล ,นางสาวญาณิตา ลิ้มปัญญากุล ,Hui-Wen Leong ,นางสาวพลอยนภัส ศิวรักษ์ และ ทีม Baby grandma โรงเรียนหอวัง ที่ประกอบด้วย นางสาวกัญญ์วรา จันทะวงศา ,นางสาวมุกธิตา ฟูวงศ์ ,นางสาวรินรดา รอดนวม ,นางสาวปวีณ์กร ศิริยานนท์ ,นางสาวภัทรนันท์ พริ้งพัฒนพงษ์

และสุดท้าย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SBS) ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณน้องๆ เหล่าครีเอเตอร์เลือดใหม่ ทุกคนเก่งมากๆ ! ส่วนครั้งหน้าจะมีกิจกรรมอะไรดีๆมาฝากกันอีก อย่าลืมติดตามกันน้าาา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: