รพ.ลานนา อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในที่ทำงาน และแผนฉุกเฉินด้านความปลอดภัยในการทำงาน

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) โรงพยาบาลลานนา จัดการอบรมทบทวนแผนฉุกเฉินประจำปี 2566 เช่น แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล และแผนฉุกเฉินกรณีอุทกภัย และน้ำท่วมในเขตโรงพยาบาล หรือพื้นที่ข้างเคียง รวมทั้งมาตรการประหยัดพลังงานของโรงพยาบาลลานนา วันที่ 21 และ 24 มีนาคม 2566 เพื่อเป็นการทบทวนและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ พยาบาลจากหลากหลายแผนกในโรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา3 ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อให้พนักงาน โรงพยาบาลลานนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม รับมือ และป้องกันจากเหตุฉุกเฉินต่างๆ นี้ได้ตามแผนอย่างทันท่วงที ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลลานนา 3

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม