Mister Global ครั้งที่ 8 “Inspiring Gentleman”

Mister Global ครั้งที่ 8 “Inspiring Gentleman” สุภาพบุรุษผู้สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม มุ่งรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ความเป็นไทยสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดี และส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่

MISTER GLOBAL ORGANIZATION และ ALL SOULS INTERNATIONAL Co., Ltd. ได้กำหนดจัดการประกวด The 8th MISTER GLOBAL เวทีการประกวดแกรนด์สแลมระดับโลก เพื่อค้นหาสุภาพบุรุษผู้สร้างแรงบันดาลให้กับคนทั่วโลก โดยมีผู้เข้าประกวดจาก 40 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 2 – 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมืองแห่งความมั่งคั่งทางวัฒนธรรม

ซึ่งในปีนี้เชียงใหม่เป็นเมืองเจ้าภาพในการเก็บตัว ซึ่งจะได้จัดให้มีการประกวดรอบPreliminaryและชุดประจำชาติ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 และรอบFinal ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ โดยได้มีการจัดการแถลงข่าวและมอบสะพายให้กับผู้เข้าประกวด ณ ชั้น 6 Nimman Hill ศูนย์การค้า Maya Lifestyle Shopping Center

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ กรรมการบริหาร ALL SOULS INTERNATIONAL ผู้จัดการประกวดในครั้งนี้กล่าวว่า ระหว่างการทำกิจกรรมภายในจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าผู้เข้าร่วมการประกวดจาก 40 ประเทศทั่วโลกสามารถผลักดัน Soft Power ต่อการท่องเที่ยว และธุรกิจที่พักแรมของประเทศ รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่อย่างสูง ทั้งนี้ทางกองประกวดฯ ได้ออกแบบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว และด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา อาทิ การเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในเขตเมืองเก่าของจังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกายแบบพื้นเมืองประยุกต์ ชมสินค้าพื้นเมืองและสินค้า OTOP เรียนรู้ศิลปะการออกแบบแฟชั่น-เครื่องประดับร่วมกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวเนื่อง และร่วมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ เป็นต้น เพื่อเป็นส่วนช่วยหนุนเสริมให้เศรษฐกิจของชาวเชียงใหม่ได้พื้นตัวมากขึ้น และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เรื่องระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC) ที่ต้องการให้ 4 จังหวัดภาคเหนืออันได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง เป็นฐานด้านล้านนาสร้างสรรค์บนแนวคิดเรื่อง CREATIVE LANNA อีกทั้งยังสอดรับกับแผนการท่องเที่ยวและการตลาดของจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2566 อีกด้วย

ร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดและติดตามข่าวสารการประกวดได้ที่เพจ : Mister Global

#MisterGlobal
#MisterGlobal2022
#InspiringGentleman
#8thMisterGlobal
#DavidRyo

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม