วว. ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ดิน ปุ๋ย และพืช

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ย และพืช (SFP Lab) ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ / ทดสอบตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ย และลดต้นทุนด้วยการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับดินและพืช ได้แก่ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ค่าการนำไฟฟ้า ปริมาณธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม และปริมาณโลหะหนัก เป็นต้น โดยมีความพร้อมด้านเครื่องมือซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 รวมทั้งการดำเนินงานภายใต้ระบบ ISO 9001
ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ดิน เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปสนใจเข้ามาใช้บริการ มีขั้นตอนการเก็บตัวอย่างดินเพื่อการนำมาวิเคราะห์ ดังนี้ 1.เก็บตัวอย่างดินภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเล็กน้อย หรือก่อนเตรียมดินปลูกพืชครั้งต่อไป เพื่อให้ทราบถึงระดับธาตุอาหารในดินและแนวทางการบริหารจัดการก่อนปลูกพืชครั้งต่อไป 2.วิธีการเก็บตัวอย่างดิน ให้แยกดินเป็นแปลงๆ จากนั้นแบ่งพื้นที่เป็นแปลงๆ ละ 10-20 ไร่ ต่อการเก็บดินหนึ่งตัวอย่าง โดยจะเก็บตัวอย่างดินแปลงละ 15-20 จุด และ 3.การสุ่มเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ ควรสุ่มเก็บตัวอย่างดินให้ได้ประมาณ 500 กรัม/หนึ่งแปลง
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีเกษตรชุมชน บูรณาการด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อให้บริการภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างครบวงจร โดยมีความพร้อมความเชี่ยวชาญและงานบริการด้านเกษตรอินทรีย์ วิจัยและส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร พืชพื้นบ้านและพืชเศรษฐกิจใหม่ การปรับปรุงสายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเห็ด เทคโนโลยีปุ๋ย (ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพ) Biocontrol จากจุลินทรีย์ และชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การปรับปรุงพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การบริการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ย และพืช
สอบถามรายละเอียดและรับบริการจาก ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2577 9000, 0 2577 9015 E-mail : sfplab@tistr.or.th

 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร
คำค้น: , ,