วว. ร่วมหารือสถาบัน CARS ประเทศจีน นำเทคโนโลยี นวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถขนส่งทางรางของผู้ประกอบการไทย

รศ.ดร. พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง อว. เข้าร่วมหารือกับ Mr.Jiang Hui, Chairman of China Academy of Railway Sciences (CARS) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพัฒนาต่อยอดความร่วมมือด้านระบบราง ทั้งการวิจัยพัฒนา การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาChairman of China Academy of Railway Sciences (CARS) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

รองปลัดกระทรวง อว. กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่คณะผู้บริหาร อว. ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบระบบรางรถไฟความเร็วสูงและศูนย์ทดสอบระบบรางของ CARS โดยประเทศไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร โครงการรถไฟรางคู่และโครงการรถไฟความเร็วสูง โดยความร่วมมือที่ได้จากการหารือในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย และบุคลากรด้านระบบรางของไทย ให้มีค่าใช้จ่ายลดลงและมีประสิทธิภาพของระบบรางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ วว. ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยด้านระบบรางที่มีความโดดเด่นของไทย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างและการพัฒนาระบบรางร่วมกับ CARS ผ่านการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อขยายผลการพัฒนาระบบรางของไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับระบบรางของจีน

โอกาสนี้ ผู้ว่าการ วว. ได้เสนอขอรับการสนับสนุนเพื่อการร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือขบวนรถ หรือ Overhead Catenary System : OCS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ CARS ได้วิจัยพัฒนาและประยุกต์ใช้จริงแล้วในปัจจุบัน โดยความร่วมมือกับ CARS จะทำให้ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนระบบหัวจักรรถไฟจากระบบดีเซลเป็นระบบไฟฟ้า ซึ่งมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนั้นการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรสำหรับระบบดังกล่าวจากจีน จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยพัฒนาและการผลิตระบบหัวจักรไฟฟ้าของกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคต

นอกจากนี้ฝ่ายจีน ได้กล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือกับประเทศไทย ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมาอย่างยาวนาน พร้อมเน้นย้ำถึงแนวทางการพัฒนากำลังคนของจีนซึ่งยึดหลักการที่ว่า “คนเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยี” ดังนั้นการพัฒนาด้านกำลังคนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ CARS มีหน่วยงานเฉพาะเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง และพร้อมถ่ายทอดความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรมบุคลากรให้กับฝ่ายไทย โดยยินดีต้อนรับบุคลากรวิจัยของไทยให้มาฝึกอบรมที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งการหารือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศต่อไป
อนึ่ง วว. และ China Academy of Railway Sciences (CARS) มีความร่วมมือในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านขนส่งทางราง โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับรองและทดสอบชิ้นส่วน และการลดมลภาวะในภาคอุตสาหกรรมขนส่งทางราง นับเป็นความร่วมมือที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการด้านระบบรางจาก วว. ได้ที่ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) ซึ่งมีความพร้อมในการดำเนินการทดสอบ การรับรอง และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่บุคลากรและผู้ที่สนใจด้านระบบรางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมทั้งวัสดุผลิตภัณฑ์ งานทาง งานล้อเลื่อนและการตรวจสอบเพื่อการบำรุงรักษารถไฟ อีกทั้งได้รับการรับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ด้านระบบรางครอบคลุมหลายผลิตภัณฑ์ ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2577 9000, 0 2577 9143 ต่อ 201 และ 304 E-mail : patcharee_a@tistr.or.th https://www.tistr.or.th/rttc/ Facebook Page : https://www.facebook.com/RTTC.TISTR

…………………………………………………………………………………………………….
นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : pr@tistr.or.th Line@tistr IG : tistr_ig YouTube / TIKTOK : @tistr2506

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ไอที - ยานยนต
คำค้น: , , , , , , ,