วว. ผนึกกำลังเวียดนาม พัฒนางานวิจัยเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ “สายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สารสกัดจากพืช/สมุนไพร”

วันนี้ (23 ก.พ. 2566 ณ วว.เทคโนธานี/โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ) ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือ 2 ฉบับ ระหว่าง วว. กับ Dalat University (DLU) และ วว. กับ Tay Nguyen Institute for Scientific Research, Vietnam Academic of Science and Technology (VAST) ประเทศเวียดนาม เพื่อดำเนินความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมทั้งสารสกัดจากพืช และ/หรือ สมุนไพร เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรท้องถิ่นของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ผ่านกิจกรรมการศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ การรับนักศึกษาฝึกงาน การจัดงานสัมมนาและงานประชุมวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานวิจัยร่วมกัน โดยความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับการพัฒนางานวิจัยด้านเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ

นอกจากนี้ วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) ยังได้จัดการอบรมนานาชาติหัวข้อเรื่อง International Training on Tissue Culture Technique of Plant Propagation by Flower and Ornamental Plant International Network โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไทย ร่วมนำเสนอผลงานและถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา นักวิจัย ศนก. และดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม บริษัท อะเบาท์คิวแพลนท์ จำกัด และวิทยากรจากประเทศเวียดนาม ได้แก่ Prof. Dr. Duong Tan Nhut, Head of Molecular Biology & Plant Breeding Department, and Vice Director of Tay Nguyen Institute for Scientific Research, Vietnam Academy of Science and Technology (VAST), Mr. Hoang Dac Khai, PhD. Student, Tay Nguyen Institute for Scientific Research, และ Dr. Hoang Thi Nhu Phuong, Lecturer of Faculty of Biology, Dalat University โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากหลากหลายสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษา และผู้ประกอบการด้านการพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น

 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , ,