ม.ศรีปทุม ประกาศรางวัล ประกวดผลงานสหกิจศึกษา 1/2565 ระดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ระดับมหาวิทยาลัย ในประเภทต่างๆ ผ่าน Application Zoom โดยมีรายละเอียดผลงานรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้
ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวสุชานันท์ ปิมาละ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยมี ผศ.วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาววรรณิดา ปรือปรัก วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยมี ดร.สุวัฒน์ จรรยาพูน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ นางสาวนฤมล ลอดพงษ์ คณะดิจิทัลมีเดีย โดยมี อาจารย์ภาสกร ธนานันท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ประเภทนานาชาติ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวปณิดา ธรรมมาคำ คณะบริหารธุรกิจ โดยมี ดร.ณัฐยาน์ ตรีผลา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวรัตนาภรณ์ ทองเปลว คณะบัญชี และนางสาวอภิสรา สังมิ คณะบัญชี โดยมี ผศ.รองเอก วรรณพฤกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายธนธรณ์ สมันเลาะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัลชมเชย นายชัยธัช บุนนาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.เอกชัย ดีศิริ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ในการนี้ อาจารย์สำรวย เหลือล้น ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจากคณะและวิทยาลัยต่างๆของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาในประเภทต่างๆครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง และสำหรับการจัดกิจกรรมโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงในให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้สร้างผลงานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งผลงานประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ,ประเภทนานาชาติ และประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคัดเลือกผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาSPU ส่งเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับเครือข่ายฯ และระดับชาติต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: