โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ MOU ทางวิชาการพัฒนาและเพิ่มการผลิตจิตแพทย์

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 12.00 น. โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต นำโดย นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่างโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวแสดงความยินดีในการลงนามฯ
ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน ชั้น 5 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง

นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน กล่าวว่า การ MOU ทางวิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ความเชี่ยวชาญและแบ่งปันทรัพยากรของแต่ละฝ่ายในการเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ร่วมกันส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์ตามศักยภาพและบริบทของทั้งสองฝ่าย เพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นหน่วยบริการทางการแพทย์และหน่วยบริการศึกษาทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ และขยายความร่วมมือต่าง ๆ เหล่านี้ไปยังองค์กรที่สาม (Third Party) โดยอาศัยเครือข่ายสัมพันธ์ (Network) ในความร่วมมือที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ทั้งบริการทางการแพทย์และการศึกษาทางการแพทย์

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพแพทย์ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังพัฒนาขีดความสามารถของทั้งสองฝ่ายสู่การเป็นหน่วยบริการทางการแพทย์และหน่วยบริการศึกษาทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ อันจะช่วยให้งานสุขภาพจิตไทยเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมต่อไป

ด้านแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวขอบคุณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสวนปรุง คณะผู้บริหาร และอาจารย์แพทย์ทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาและเพิ่มการผลิตจิตแพทย์ในระบบสาธารณสุขไทยที่ยังขาดแคลนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการสุขภาพจิต ใกล้บ้าน ใกล้ใจ สาธารณสุขพร้อมให้บริการดูแลสุขภาพจิตประชาชน.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,