วว. ร่วมโครงการ 7 เดือน 7 งานบริการ @ ศูนย์บริการร่วม เซ็นทรัลเวิลด์ โชว์ผลงานนวัตกรรมขยะ/จุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมโครงการ “7 เดือน 7 งานบริการ” จัดโดย ว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2566 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ศูนย์บริการร่วม (Government Service Point) ชั้น 2 โซน Forum ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดย วว. จัดแสดงนิทรรศการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการขยะ ผลงานศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) และจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม ผลงาน ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม ในสังกัดศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.)

โครงการ “7 เดือน 7 งานบริการ” กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 2566 สัปดาห์ละ 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐได้ใช้สถานที่ดังกล่าวอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน สื่อสารประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงาน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของภาครัฐ นอกจากการจัดแสดงของ วว. แล้วยังมีหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เข้าร่วมจัดแสดงด้วย ดังนี้
เดือนกุมภาพันธ์ (วันที่ 17-18) กรุงเทพมหานคร นำเสนอนวัตกรรมการบริหารจัดการเมือง 4 พลัส มิติการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย มิติสุขภาพดี มิติปลอดภัยดี มิติสิ่งแวดล้อมดี และมิติสร้างสรรค์ดี
เดือนมีนาคม (วันที่ 17-18) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้คำปรึกษาและให้บริการการรับรองคุณภาพสินค้ามาตรฐานโลก “Thailand Trust Mark” ให้บริการข้อมูลคำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ และให้บริการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs Pro-active Program)

เดือนเมษายน (วันที่ 28-29) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้คำปรึกษาด้านการรักษาทางเลือก

เดือนพฤษภาคม (วันที่ 19-20 ) กรมอนามัย ให้บริการชุดตรวจอนามัยสิ่งแวดล้อม (DOH Test Kits) จา

เดือนมิถุนายน (วันที่ 16-17) กรมปศุสัตว์ ให้บริการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริการ (ปศุสัตว์ OK)

เดือนกรกฎาคม (วันที่ 21-22) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการตรวจสุขภาพ

……………………………………………………………………………………………………………………..
นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : pr@tistr.or.th Line@TISTR IG : tistr_ig

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , , , ,