มอบโล่ “เชิดชูเกียรติฯ ประจำปี 2565”

มอบโล่ “เชิดชูเกียรติฯ ประจำปี 2565”
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่และพยาบาล โรงพยาบาลลานนา ทุกท่านที่ร่วมงานและร่วมใจพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อชาวเชียงใหม่ และภาคเหนือ…
ขอแสดงความยินดีกับ…
คุณ จารึก กัณทวี (แผนกหน่วยจ่ายกลาง)
คุณ สุภาพร ชัยสาร (แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน)
คุณ ทัศนี สิงห์ทองคำ (แผนกผู้ป่วยหนัก ICU)
คุณ กาญจนา วงศ์ทา (แผนกห้องคลอด-ทารกแรกเกิด)
คุณ ณรงค์ แก้วอินศรี (แผนกแผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม)
คุณ นิตยา ทองสะอาด (แผนกห้องผ่าตัด)
คุณ รื่่นฤทัย จักรมณี (แผนกผู้ป่วยใน 4A)
คุณ หัทยา เลิศนิธิกุล (แผนกการเงิน)คุณ สุรีย์ ขันธ์ศรี (แผนกความสะอาด)
คุณ ทัศนีย์ ใจคำ (แผนกความสะอาด)
คุณ อรพิน มานจรัส (แผนกบัญชี)
คุณ วีระพันธ์ บุญมา (แผนกเวชระเบียน)
คุณ ประณีต พรหมวงศ์ (แผนกเวชระเบียน)

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม