มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมรพ.ลานนา ตรวจสุขภาพพนักงานสิทธิปกส.ประจำปี 2566

วันที่ 27 มกราคม 2566 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมการรับบริการตรวจสุขภาพด้วยสิทธิประกันสังคม ประจำปี พ.ศ.2566

 

ซึ่งจัดโดยงานพัฒนาและสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม และ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา ที่ได้นำทีมพยาบาลวิชาชีพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีเคลื่อนที่แก่ผู้ประกันตน ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ตามสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด นำทีมโดย พว.ปภินดา ศานติอาวรณ์ หัวหน้าแผนกศูนย์ตรวจสุขภาพ และ พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา ณ ชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว

โครงการตรวจสุขภาพประกันสังคม บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎ จ.เชียงใหม่ ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจเข้าร่วมตรวจสุขภาพเป็นอันมาก เข้ารับการตรวจในวันนี้ถึง 200 คน ซึ่งนอกจากโปรแกรมการตรวจสุขภาพพื้นฐานตามสิทธิประกันสังคม ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจแล้ว ยังมีผู้ที่สนใจตรวจสุขภาพรายการอื่นเพิ่มเติม ก็ได้รับคำแนะนำจากพยาบาลวิชาชีพ ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา ให้ได้รับการตรวจเพิ่มเติมอีกด้วย

โครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจำปี สิทธิประกันสังคมในครั้งนี้ เป็นโครงการร่วมของสำนักงานประกันสังคม เชียงใหม่กับโรงพยาบาลลานนา และยังเป็นส่วนหนึ่งของงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ส่วนงานเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลลานนา ซึ่งจะมีพยาบาลอาชีวอนามัย โดย พว.ภัณฑิรา ตาสา มานั่งให้ความรู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง และการทำกิจกรรม ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากโรคอันเนื่องจากการทำงาน และโรคไม่เนื่องจากการทำงาน ซึ่งการให้ความรู้รายบุคคลนี้ หวังผลให้ผู้ประกันตน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาดูแลสุขภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคม เชียงใหม่ โดยนายอานนท์ วิไลสมสกุล นักวิชาการประกันสังคม 4 และนายเฉลิมชนม์ พงศ์พันธ์งาม นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ยังมาร่วมให้ความรู้แก่ผู้ประกันตน ด้านประกันสังคม สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้ประกันสังคม ทั้งเรื่องการรักษาพยาบาล การใช้สิทธิการตรวจสุขภาพ การใช้สิทธิด้านทันตกรรม 900 บาทต่อคนต่อปี การประชาสัมพันธ์มาตรา 39 , 40 ขอให้ผู้ประกันตนแนะนำคนในครอบครัวสมัคร เพื่อจะได้รับสิทธิคุ้มครองจากทางสำนักงานประกันสังคม รวมถึงขอเชิญชวนผู้ประกันตนทุกท่าน ให้มาใช้สิทธิ์ของท่านอย่างเต็มที่ และในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนสถานพยาบาลหลัก ซึ่งผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง หรือยื่นเอกสารขอเปลี่ยนสิทธิ์ได้ในวันนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , ,