“พฤกษา” รับรางวัลระดับอินเตอร์ ASEAN CG Scorecard และรางวัล Sustainability Disclosure Award บทพิสูจน์ธรรมาภิบาลในระดับสากลมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

พฤกษา โฮลดิ้ง กลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำรายใหญ่ของไทยตอกย้ำความเป็นเลิศของมาตรฐานการดำเนินธุรกิจในระดับสากล รับ 2 รางวัล ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ASEAN CG Scorecard ประเภท ASEAN Asset Class PLCs ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน ปี 2564 และรางวัลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Award) ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ต่อสาธารณะได้อย่างครบถ้วน โปร่งใส ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจาก 2 เวที ทั้งงาน 2021 ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) ซึ่งประกาศและมอบรางวัลไปเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2565 โดยมี The Institute of Corporate Directors ประเทศฟิลิปปินส์ (ICDPh) เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยพฤกษาได้รับรางวัลนี้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และ รางวัล Sustainability Disclosure Award จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ (Public-Interest Organization) ที่ทำงานด้านการส่งเสริมความยั่งยืนของกิจการและได้รับความเชื่อถือ โดยได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

“ทั้งสองรางวัลเกียรติยศที่ได้รับจึงสะท้อนความมุ่งมั่นในนโยบายด้าน Governance ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญของการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ชัดเจนที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความโดดเด่นและต่อเนื่องทั้งในแนวนโยบายและวิธีการดำเนินงานในด้านธรรมาภิบาลซึ่งเชื่อมโยงไปถึงพันธกิจหลักขององค์กรในการมุ่งเน้นความใส่ใจในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนและเพื่อความยั่งยืนของสังคม ทั้งนี้การได้รับรางวัลต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐาน พร้อมยกระดับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มากขึ้นในทุก ๆ ปี” นายอุเทนกล่าว

รางวัล ASEAN CG Scorecard เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย ACMF เมื่อปี 2555 จากการสนับสนุนของ ก.ล.ต. ในอาเซียนเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคนี้ให้มีประสิทธิภาพ สร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและมาตรฐานการปฎิบัติงานดัชนีของตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียนให้ทัดเทียมระดับสากล และเป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนนานาประเทศ โดยใช้การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 6 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ให้คะแนนบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด 100 อันดับแรก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม (ประเมินทุก 2 ปี) สำหรับปี 2564 พฤกษาได้รับการประเมินในระดับ ASEAN Asset Class หรือ ได้รับคะแนน 97.50 คะแนนขึ้นไป แสดงให้เห็นความโดดเด่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานอาเซียน โดยเฉพาะหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ การเปิดเผยข้อมูลได้ครบถ้วน เพียงพอและโปร่งใส และคณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกองค์กร ถึงในระดับสากล

ด้านรางวัล Sustainability Disclosure Award เป็นรางวัลที่ยกย่อง การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน โปร่งใส ครอบคลุมผลการดำเนินงานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากความสมบูรณ์ของรายงาน ความเชื่อถือได้ของรายงาน การสื่อสารและการนำเสนอรายงาน โดยสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์
คำค้น: , , ,