โฮมโปร ติดอันดับดัชนีความยั่งยืน DJSI 6 ปีต่อเนื่อง ได้รับคะแนนสูงสุดในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก พร้อมเดินหน้าดำเนินงานตามแผนธุรกิจ มุ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อทุกคน

โฮมโปร ได้รับการประเมิน และจัดอันดับในดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ในปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยได้รับคะแนนสูงสุดในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก หนึ่งเดียวในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าเรื่องบ้าน มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในวันนี้ และส่งต่อโลกใบนี้ที่ดียิ่งขึ้นให้คนรุ่นต่อไป เพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนของโลก ด้วยการดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับกลยุทธ์ ESG (Environmental, Social, Governance) อย่างสมดุล ตามคำมั่นสัญญา “We Make a Better Living”

นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารจัดการธุรกิจอย่างสมดุล 3 ด้านคือ การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างคุณค่าสู่สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นเลิศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาสินค้า และบริการ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ We make a better living

ด้านการพัฒนาสินค้า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการคัดสรรสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน รักษาทรัพยากรธรรมชาติ มีความปลอดภัย และมีมาตรฐานสากลรับรอง เพื่อสนับสนุนการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Consumption) ให้กับลูกค้า โดยบริษัทได้ร่วมมือกับคู่ค้าในการจัดหาสินค้าในกลุ่ม Eco Product ซึ่งประกอบด้วย สินค้ากลุ่มประหยัดพลังงาน สินค้ากลุ่มสุขภาพ และความปลอดภัย สินค้ากลุ่มรักษาป่าไม้ สินค้ากลุ่มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้ากลุ่มประหยัดน้ำ และสินค้ากลุ่มลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งยกระดับสินค้ากลุ่ม Eco Product ให้เป็นสินค้า ECO Choice ที่คัดสรรพิเศษเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้า รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการใช้พลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบ

ด้านการพัฒนาการบริการ บริษัทฯ ได้สนับสนุนโครงการเถ้าแก่น้อย โดยยกระดับฝีมือช่างให้มีมาตรฐาน และเพิ่มจำนวนทีมช่างให้เพียงพอต่อการขยายายสาขา เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องบ้าน และส่งมอบงานบริการให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการ บริการ Home Service สูงขึ้น

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายระยะยาว เป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2593 โดยการใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy) ร้อยละ 100 ในสาขาที่มีอาคารเป็นของบริษัทฯ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งสินค้า ส่งเสริมการใช้ระบบบริหารจัดการพลังงานภายในอาคารร้านค้า โดยการติดตั้งระบบ Building Control Monitoring System for Energy (BCMS) ซึ่งเป็นระบบการควบคุมอาคารอัตโนมัติที่ช่วยให้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง พร้อมทั้งบริหารจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste)

DJSI เป็นดัชนีสากลที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อสร้างความมั่นใจกับนักลงทุนถึงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งมิติการกำกับดูแลกิจการ เศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: หุ้น - การเงิน
คำค้น: , , ,