โรงพยาบาลลานนาจัดการอบรม เรื่อง “ภัยมืด…จากการละเลยการใส่ใจสุขภาพ”

โรงพยาบาลลานนา จัดการอบรมโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลานนา เรื่อง “ภัยมืด…จากการละเลยการใส่ใจสุขภาพ”

เมื่อวัน อังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้นใต้ดิน อาคาร A โรงพยาบาลลานนา 3 จ.เชียงใหม่ : คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ร่วมกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) โรงพยาบาลลานนา ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565 ในหัวข้อเรื่อง “ภัยมืด…จากการละเลยการใส่ใจสุขภาพ” วิทยากรนำโดย นายแพทย์ สิทธิราช จันทรัตน์ แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ, พว.สุธีรา ตันติสัณถวพงษ์, พว.ฌานุมาศ สายแวว, คณะกรรมการสวัสดิการฯ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ แก่เจ้าหน้าที่ พนักงานโรงพยาบาลลานนา ที่มีกลุ่มเสี่ยงคือ มี BMI มากกว่า 23 kg/m โดยแบ่งการอบรมทั้งหมด 3 รุ่น ภายในเดือนธันวาคม 2565 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่พนักงานของโรงพยาบาลลานนา มีความรู้ในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การออกกำลังกาย และการมีสุขภาพจิตที่ดี ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งเป็นการป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการละเลยการใส่ใจสุขภาพ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,