หลักสูตร นายหน้าอสังหาฯ เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า

อาชีพเสริมที่สร้างรายได้หลัก รวย!!! สวนกระแสเศรษฐกิจด้วยอาชีพนายหน้า
โดย….โค้ชอสังหาฯมืออาชีพแทบทุกค่าย

รายละเอียด
ผู้ผ่านการอบรมมีสิทธิ์เข้าสอบ
• ใบอนุญาตนายหน้ารับรองโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
• คุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
หัวข้ออบรม
• แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
• ความรู้เรื่องการเงิน การลงทุนเพื่อซื้ออสังหาฯ ของผู้ซื้อ (ดอกเบี้ย-เงินเฟ้อ-มูลค่าในอนาคต / การคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนซื้ออสังหาฯ สำหรับผู้ซื้อเพื่อการอยู่อาศัย – ให้เช่า)
• ศิลปะเทคนิคการหาสินค้ามาขาย และ ความสำคัญของพื้นที่
• การขายและการบริหารการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ
• การขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ
• ขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้ซื้อ เพื่อปิดการขาย
• เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับนายหน้า
• กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับงานนายหน้าฯ
• เทคนิคเบื้องต้นการประเมินค่าทรัพย์สินและการวิเคราะห์ทำเลสำหรับนายหน้า
• วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน วิธีเปรียบเทียบตลาดและวิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า ตัวอย่างมูลค่าทรัพย์สินที่ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่พึงสังวร
• การทำสัญญาจะซื้อ-จะขายอสังหาริมทรัพย์
• วิธีการจะทำสัญญาและตัวอย่างสัญญา ข้อพึงระวังในการทำสัญญา
• ประสบการณ์ในการบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
• CSR และ จรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ
* หมายเหตุ: หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น

ผู้บรรยาย
Mr. David Dennison
อ. กัญญมล แก้วพิสดาร
อ. ณัฐจิตา พุ่มเงิน
อ. ธนดล นาครัตน์
อ. ธารางกูร ทิพย์ลือพร
อ. นันทนัช ศรีพัชรพัชร์
อ. น้ำทิพย์ พรโชคชัย
อ. นิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์
อ. ประวิทย์ อนุศิริ
อ. ปัทมา จันทรานุกูล
อ. ภาวิณีย์ ฐานิตพงศ์ภาวี
อ. รณิดา พลูเอี่ยม
อ. ลรินธรณ์ สวัสดิกุลวัฒน์
ดร. โสภณ พรโชคชัย
อ. อดิศักดิ์ สถิตธำมรงค์
อ. เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์
คำค้น: , , , ,