ยผ.จัดรูปที่ดินฯ เชียงใหม่​ “แก้ไขปัญหารถติด พลิกวิกฤตการจราจร ที่ดินศูนย์กลางเมืองรองราคาพุ่ง”

ยผ.จัดรูปที่ดินฯ เชียงใหม่​ “แก้ไขปัญหารถติด พลิกวิกฤตการจราจร ที่ดินศูนย์กลางเมืองรองราคาพุ่ง”

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นก้าวแห่งความสำเร็จในการพัฒนาเมืองแบบราษฏร์ – รัฐ​ ร่วมพัฒนาตามที่วางผังเมืองไว้อย่างเป็นระบบ สร้างโครงข่ายคมนาคมและขนส่งที่สมบูรณ์ เปิดพื้นที่ตาบอดให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ ช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดิน และสามารถพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าของที่ดินยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเอง นำมาซึ่งประโยชน์แก่เจ้าของที่ดินและชุมชน

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่กรมโยธาธิการและผังเมืองให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตามผังเมือง
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการร่วมกันพัฒนาเมืองระหว่างกลุ่มเจ้าของที่ดินกับหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 ส่งเสริมให้ประชาชนนำที่ดินตาบอดซึ่งสาธารณูปโภคเข้าไม่ถึง มาร่วมกันกับภาครัฐพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงที่ดินทุกแปลง ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเจ้าของที่ดินยังคงกรรมสิทธิ์ไว้ เน้นการร่วมพัฒนาระหว่างประชาชนกับภาครัฐ จึงไม่จำเป็นต้องมีการเวนคืนที่ดิน

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางอำเภอแม่ริม อยู่ระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 และถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทานแม่แตง (บริเวณแยกศรีบุญเรือง) ในช่วงฤดูหนาวและชั่วโมงเร่งด่วนมีปริมาณการจราจรติดขัด เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เช่น อำเภอสะเมิง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกทั้งบริเวณแยกศรีบุญเรืองไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1260 ยังเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังโรงพยาบาลสันทรายและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หากมีการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ และก่อสร้างถนนโครงการสาย ข 3 ซึ่งเป็นถนนตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 จะสามารถแบ่งเบาปริมาณการจราจรจากถนนสายหลักไปยังถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทานแม่แตง เพื่อเชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวทางตอนเหนือได้โดยไม่ต้องผ่านศูนย์กลางอำเภอแม่ริม ซึ่งปัจจุบันมีอาคารขนาบสองฟากถนนยากต่อการขยายเขตทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จึงร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ริม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา และเจ้าของที่ดิน ดำเนินการจัดรูปที่ดินฯ บริเวณสองฟากถนนโครงการสาย ข 3 ขนาดเขตทาง 16 เมตร 4 ช่องจราจร ความยาว 650.5 เมตร รวมถึง ถนนสายรองขนาดเขตทาง 9 เมตร 2 ช่องจราจร ความยาว 150 เมตร บนพื้นที่โครงการ 108 ไร่ 25.59 ตารางวา จำนวนแปลงที่ดิน 21 แปลง เจ้าของที่ดิน 25 ราย หลังดำเนินโครงการมีพื้นที่สาธารณะ ได้แก่ ถนนโครงการฯ ถนนสายรอง ทางเท้า ระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ ไฟส่องสว่าง 2 ฝั่งถนน อีกทั้งมีที่ดินจัดหาประโยชน์จำนวน 3 แปลง พื้นที่รวมกว่า 1 – 2 – 86.8 ไร่ เปิดพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาเมือง ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในถนนสายหลักได้เป็นอย่างดี ราคาที่ดินก่อนดำเนินการตารางวาละ
1,500 บาท หลังดำเนินการราคาเพิ่มขึ้นไปที่ตารางวาละ 15,000 บาท

ทั้งนี้ โครงการฯ ได้มอบหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแก่เจ้าของที่ดินทุกรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมประกาศการสิ้นสุดโครงการในราชกิจจานุเบกษา ภายในปี พ.ศ. 2566 รวมถึงได้เปิดให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ทดลองใช้ถนนไป เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยเมื่อหมดระยะรับประกันสัญญาการก่อสร้างจึงจะส่งมอบถนนให้ท้องถิ่นเพื่อให้เป็นประโยชน์
แก่สาธารณะ นับเป็นความภาคภูมิใจในความสำเร็จของการพัฒนาเมืองจากการมีส่วนร่วมของพี่น้องชาวเชียงใหม่กับโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทำให้เกิดการแก้ไขปัญหารถติด พลิกวิกฤตการจราจร ส่งผลให้ที่ดินในพื้นที่โครงการฯ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางเมืองรองของจังหวัดเชียงใหม่ คือ อำเภอแม่ริม มีราคาพุ่งสูงจากเดิมกว่า 10 เท่าตัว

“จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ : พัฒนาพื้นที่ พัฒนาเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิต”

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์
คำค้น: