ม.ศรีปทุม จัดอบรม “Learning Outcomes: Executive training” เพื่อการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล

กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “Learning Outcomes: Executive training” การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) และการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมุ่งผลสัมฤทธิ์การศึกษาตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในยุคดิจิตอล โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ และได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร Thailand Massive Open Online Course (Thai MOOC) มาร่วมให้ข้อมูล ณ อาคาร 11 ชั้น 1 ZONE C มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: