มทร. ล้านนา และทีเส็บ (TCEB) ร่วมพัฒนากลไกการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการจัดประชุมนานาชาติของไมซ์ซิตี้ เข้าสู่สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ

อาจารย์อนาวิน สุวรรณะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวว่า หน่วยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ (TMU) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ มหาชน) หรือทีเส็บ ได้ดำเนินโครงการพัฒนากลไกการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการจัดประชุมนานาชาติของไมซ์ซิตี้ เข้าสู่สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ICCA) โดยมีวัตถประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและทบทวนหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและองค์ประกอบของงานประชุมนานาชาติตามเกณฑ์สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ICCA) และ 2) วิเคราะห์และพัฒนากลไกการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการจัดงานประชุมนานาชาติของเมืองไมซ์ซิตี้เข้าสู่สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ICCA) อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณนุช หอมรสสุคนธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ มหาชน) เป็นวิทยากรให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยน โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ประชุม ผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ตที่ให้บริการห้องประชุมผ่านการรับการรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standards : TMVS) ภายในงานมีการระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการประชุมนานาชาติให้สดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการศึกษาดูงานห้อง Grand Convention Hall โรงแรม Le Meridien Chiang Mai

ปัจจุบันประเทศไทยมีเมืองไมซ์ซิตี้ (MICE City) จํานวน 10 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ พัทยาภูเก็ต ขอนแก่น สงขลา นครรราชสีมา พิษณุโลก อุดรธานี และสุราษฎธานี โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองไมซ์ที่มีศักยภาพและเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดประชุมนานาชาติที่อยู่ในการจัดอันดับของของสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติของโลก (ICCA) อย่างต่อเนื่อง ปี 2019 สถิติการจัดประชุมนานาชาติของ ICCA รายงานว่าประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 27 ของโลก เป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมนานาชาติตรงตามเกณฑ์ของ ICCA จํานวน 162 ครั้ง และในระดับเมือง (City Ranking) มีเพียง 4 เมือง ที่จัดในอันดับ ได้แก่ กรุงเทพฯ อยู่อันดับที่ 13 ของโลก (124 ครั้ง) เชียงใหม่ อันดับที่ 267 ของ โลก (10 ครั้ง) พัทยา อันดับที่ 289 ของโลก (9 ครั้ง) และภูเก็ต อันดับที่ 332 (7 ครั้ง)

International Congress and Convention Association หรือ ICCA เป็นสมาคมหลักด้านการประชุมนานาชาติของโลก จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดประชุม มีสมาคมชิกจากทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 1,300 หน่วยงาน จาก 91 ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลก สมาชิกเป็นสมาคมองค์กรผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของหรือผู้จัดงงานประชุมนานาชาติ จำนวนกว่า 12,000 งานจากทั่วโลก ICCA เก็บข้อมูลสถิติด้านจัดประชุมนานาชาติทั่วโลกเป็นประจำทุกปี เพื่อจัดทำรายงานการจัดอันดับประเทศและเมืองเป็นหมายยอดนิยมด้านการจัดประชุม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการจัดประชุมนานาชาติให้ความสนใจ

การดำเนินโครงการกลไกการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการจัดประชุมนานาชาติของไมซ์ซิตี้ เข้าสู่สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ มุ่งหวังจังวหัดเชียงใหม่เป็นเมืองนำร่องที่มีกลไกการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการประชุมนานาชาติให้ไมซ์ซิตี้แห่งอื่น ๆ เป็นจุดหมายปลายทางของการประชุมนานาชาติ เพื่อเพิ่มอันดับของประเทศไทยและเมืองไมซ์ซิตี้ รวมถึงจังหวัดเชียงใหมมให้อยู่ในอันดับที่สูงขึ้น จัดขึ้นในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 2 โรงแรม Le Meridien Chiang Mai

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , , ,